Palvelumme

Terveystarkastukset

Kipinä Terveystarkastus

Terveystarkastuksissa arvioidaan ja tuetaan työkykyä sekä työntekijän mahdollista kuntoutustarvetta, edistetään terveellisiä elämäntapoja, annetaan tietoa työn riskeiltä suojautumiseksi ja kerätään tietoa työstä. Terveystarkastuksilla tuemme työntekijöiden terveyttä ja työssä selviytymistä.

Terveystarkastuksen yhteydessä laadimme henkilökohtainen terveyssuunnitelma. Yhdessä työntekijän kanssa tehdään terveyssuunnitelma, johon kirjataan terveyden ja työkyvyn kannalta oleellisimmat tavoitteet ja laaditaan konkreettinen suunnitelma ja seuranta niiden saavuttamiseksi muistaen työntekijän voimavarat.

Terveystarkastuksia tulee tehdä työtä aloitettaessa sekä määrävälein sen kestäessä, kun työstä voi aiheutua erityistä sairastumisen vaaraa. Tarkoituksena on ehkäistä mahdollinen työstä aiheutuva haitta terveydelle. Kipinä Terveydessä teemme myös vapaaehtoisia terveystarkastuksia ja niiden sisältö suunnitellaan asiakkaan kanssa yhdessä. Hyödynnämme terveystarkastuksissa terveysriskikartoitusta, joka tuottaa tietoa yksittäisen henkilön terveysriskeistä, elämäntavasta, hyvinvoinnista sekä voimavaratekijöistä.  Tulosten avulla terveyden- ja työkyvyn toimenpiteet kohdentuvat paremmin. Kyselyn avulla riskit työkyvyttömyyteen löydetään mahdollisimman varhain, jolloin tutkimukset, hoito ja kuntoutus voidaan aloittaa ajoissa.

Terveystarkastukset toteuttaa pääsääntöisesti työterveyshoitaja. Työterveyslääkärin tarkastusta tarvitaan esimerkiksi silloin, kun

 • työssä on erityinen sairastumisen vaara tai työ asettaa erityisiä vaatimuksia terveydelle,
 • työntekijällä on työperäiseen sairauteen viittaavia oireita,
 • työntekijällä on aikaisemmin todettu työperäinen sairaus tai ammattitauti,
 • työntekijällä on työkykyyn vaikuttavia sairauksia tai oireita,
 • tarvitaan kuntoutustarpeen arviointi.

Työterveyshuollon ammattihenkilöiden harkintaan perustuen terveystarkastusta voi toteuttaa työterveyshuollon asiantuntija kuten työfysioterapeutti fyysisen toimintakyvyn osalta ja työterveyspsykologi henkisen hyvinvoinnin osalta.

Työnantajan on lakisääteisesti järjestettävä terveydentilan säännöllinen seuranta työntekijöille, jotka altistuvat työssään erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavalle tekijälle. Näitä tekijöitä ovat mm. melu, pöly, kemikaalit ja yötyö. Terveystarkastusten tarpeen määrittelee työterveyshuolto työpaikkaselvityksessä. Terveystarkastusten tärkeimpänä tavoitteena on työhön liittyvien sairauksien tai oireiden ehkäisy, sekä työntekijän työkyvyn ylläpitäminen.

Kipinä Terveys tekee lakisääteiset terveystarkastukset lain vaatimalla laajuudella. Voimme toki tehdä myös muita vapaaehtoisia terveystarkastuksia asiakasyrityksen niin halutessa. Tarkastuksissa keskitymme työhön, työperäisiin terveysvaaroihin ja -haittoihin sekä työntekijöiden työ- ja toimintakykyyn.

Työpaikkaselvitykset

Kipinä Työpaikkaselvitys

Työpaikan työterveysyhteistyön suunnittelu perustuu työpaikkaselvitykseen. Kipinä Terveyden ammattihenkilöt ja tarvittaessa asiantuntijat tutustuvat työpaikan olosuhteisiin ja työhön työpaikkaselvitysten ja työpaikkakäyntien avulla.  Tavoitteena on selvittää työn fyysistä ja psyykkistä kuormittavuutta sekä työntekijöiden altistumista työstä aiheutuville mm. biologisille, kemiallisille tai fysikaalisille haitoille ja vaaroille työpaikalla. Työpaikkaselvityksen perusteella arvioimme olosuhteiden merkitystä terveydelle ja työkyvylle.  Havainnot, arvio ja toimenpidesuositukset työolosuhteiden kehittämiseksi kirjataan työpaikkaselvityksestä tehtävään kirjalliseen raporttiin. Työterveysyhteistyön toimintasuunnitelma perustuu työpaikkaselvityksessä tehtyihin havaintoihin.  Työpaikkaselvitysraportti on suositeltavaa käsitellä työpaikalla yhdessä työpaikan edustajien kanssa.

Työpaikkaselvitys tehdään:

 • toimintaa aloitettaessa,
 • työn tai työolosuhteiden olennaisesti muuttuessa,
 • työterveyteen kertyneen tiedon perusteella tai
 • toimintasuunnitelman mukaisin määräajoin.

Työpaikkaselvityksessä tulee korostaa esille nousseiden voimavaratekijöiden merkitystä vaarojen ja kuormitustekijöiden rinnalla. Työpaikkaselvityksessä tulee myös huomioida työpaikalla käynnissä olevat työn ja henkilöstön muutostilanteet erityisesti työn sujuvuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin kannalta.

Työpaikkaselvityksessä tehdään arvio työn, työympäristön ja työyhteisön:

 • terveysvaaroista ja -haitoista,
 • kuormitustekijöistä,
 • voimavaroista.

Arvion perusteella työterveyden ammattihenkilöt ja asiantuntijat tekevät johtopäätökset työolosuhteiden terveyteen ja työkykyyn vaikuttavista keskeisistä tekijöistä. Yhdessä työpaikan edustajien kanssa sovitaan työpaikalla tehtävät toimenpiteet, tarkistetaan toimintasuunnitelma ja tehdään siihen tarpeelliset muutokset. Sovittujen toimenpiteiden toteutumista ja vaikutuksia arvioidaan säännöllisesti.

Tarpeen mukaan täydennämme perustyöpaikkaselvitystä suunnatulla työpaikkaselvityksellä, jossa on mahdollisuus perehtyä tarkemmin työpaikan erityispiirteisiin ja kuormitustekijöihin.

Työterveysyhteistyön suunnittelu
Tietojen anto, ohjaus ja neuvonta
Työkyvyn hallinta ja tuki

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki (työkyvyn hallinta) on työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon yhteistyötä, jolla edistetään työkykyä ja ehkäistään työkyvyttömyyttä. Työpaikka ja työterveyshuolto sopivat ja laativat kirjallisesti työpaikan tarpeisiin perustuvan toimintakäytännön työkyvyn hallinnasta.

Työfysioterapiapalvelut

Työfysioterapeutin palvelut

Työfysioterapeutti on tuki- ja liikuntaelimistön oireiden ja sairauksien ennaltaehkäisyn asiantuntija. Työfysioterapiassa keskeistä edistää asiakkaiden työ- ja toimintakykyä mm. antamalla ohjausta ja neuvonta omaehtoiseen kuntoutukseen ja oikeisiin työskentelytapoihin.

Työfysioterapeutin toimenpiteet voivat kohdistua yksittäiseen työntekijään, työyhteisöön tai työolosuhteisiin.

Työpaikalla tapahtuva toiminta:

 • Kohdennetut työpaikkaselvitykset
 • Ergonomiakäyntit ja ergonomisten työskentelytilojen ja työvälineiden suunnittelu
 • Luennot 

Yksilöön kohdistuva toiminta

 • Työfysioterapeutin yksilövastaanotto

Tavoitteena on edistää asiakkaan fyysistä työkykyä ohjauksen ja neuvonnan keinoin.

 • Akuutti tule-vastaanotto

Työfysioterapeutti antaa tarkoituksenmukaista ohjausta ja neuvontaa akuuteissa selkä-, niska-, olka-, kyynärpää-, ranne- ja alaraajojen kiputiloissa. Vastaanotto tukee työntekijän fyysistä työkykyä tarkoituksenmukaisten ohjeiden ja omahoidon kautta.

 • Fyysisen kunnon testaus

Tavoitteena on antaa työntekijälle testien perusteella henkilökohtaiset ohjeet fyysisen kunnon ylläpitämiseen ja parantamiseen työn kuormitustekijät ja vaatimukset huomioiden

Työterveyspsykologipalvelut

Työterveyspsykologin palvelut työterveydessä

Työnantajan tulee käyttää riittävästi työterveyshuollon ammattihenkilöitä ja heidän tarpeellisiksi katsomiaan asiantuntijoita kuten esimerkiksi työfysioterapeuttia ja työterveyspsykologia työterveyshuollon suunnittelua, toteuttamista sekä kehittämistä ja seurantaa koskevissa asioissa siten kuin työterveyshuollon toteuttamiseksi hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti on tarpeen. (Työterveyshuoltolaki, finlex.fi)

Työterveyspsykologin erityisosaamista on työn psykososiaalisen kuormituksen arviointi ja voimavarojen tunnistaminen.

Kipinä Terveys tarjoaa laaja-alaisia työterveyspsykologin palveluja. Työterveyslääkäri tai työterveyshoitajan tekee ensin työntekijän kanssa yhdessä tilanne-arvion ja laatii tarvittaessa lähetteen työterveyspsykologin vastaanotolle. Työterveyspsykologin palvelut voivat olla tarpeen silloin kun työntekijä kokee tarvitsevansa tukea työelämässä, stressiä, työssä jaksamista jne.

Työterveyspsykologin apu voi olla tarpeen esimerkiksi näissä tilanteissa:

 • koet uupumusta tai stressiä
 • koet tulleesi kiusatuksi työpaikalla tai olevasi epäasiallisen käytöksen kohteena
 • tarvitset tukea ristiriitatilanteisiin
 • kärsit masennusoireista tai univaikeuksista
 • koet pelkoa tai ahdistuneisuutta
 • tarvitset erilaisissa elämäntilanteissa kriisitukea

Työterveyspsykologi on työterveystiimin jäsen ja omalla erityisosaamisalueellaan tukee yrityksen johtoa ja esimiehiä yrityksen hyvinvoinnissa.

Työterveyspsykologin palvelut ovat lakisääteisiä osana työkyvyn ja työssä selviytymisen arviointia ja näin myös yritykselle Kela korvattavia (60%).

Luennot, ryhmät ja muut palvelut
Työterveyspainotteinen sairaanhoito
Koronatestaus

Lahdessa korona-testaukseen pääset nopeasti ja joustavasti Kipinä Terveyden drive-in-testauspisteessä. Testaus on mahdollista yksityisasiakkaana tai työterveysasiakkaana. Teemme myös korona vasta-ainetestauksia, joiden avulla voidaan tunnistaa, onko aiemmin sairastettu hengitystieinfektio ollut koronaviruksen aiheuttama. 

Lue lisää ja varaa aikasi testaukseen!